Domov Nagradne igre Pogoji nagradne igre Brezplačna operacija vida

Pogoji nagradne igre Brezplačna operacija vida

VIDIM, center za zdravljenje očesnih bolezni, nudi 10 bralkam revije Ženski svet brezplačen pregled in strokoven posvet glede operacij vida. Med prijavljenimi bodo strokovnjaki izbrali bralko, ki bo prejela brezplačno operacijo vida po svoji meri.

Prijave sprejemamo do 30. 1. 2015 na: urednistvo@aritmijamedia.si ali Ženski svet, Aritmija Media, d.o.o., Cesta 13. julija 38, 1261 Ljubljana Dobrunje. V pismu opišite svoje težave z vidom in dodajte svoje kontaktne podatke (telefonsko številko, e-naslov, naslov bivališča).

Kako sodelovati?

V nagradni igri sodelujete tako, da pošljete pisno prijavo z zahtevanimi podatki v zaprti kuverti na Ženski svet, Aritmija Media, d.o.o., Cesta 13. julija 38, 1261 Ljubljana Dobrunje ali preko elektronske pošte na urednistvo@aritmijamedia.si. Čas: do 30. januarja.

Splošni pogoji nagradne igre 'Brezplačna operacija vida'

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre 'Brezplačna operacija vida' (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje Aritmija Media, d.o.o., Cankarjeva ulica 18, 2235 Sveta Trojica (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka v reviji Ženski svet od 25. 11. 2014 do 24. 12. 2014., številka 17., izid 25. 11. 2014. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki pravočasno pošljejo prijavo na naslov Ženski svet, Aritmija Media, d.o.o., Cesta 13. julija 38, 1261 Ljubljana Dobrunje ali preko e-pošte na urednistvo@aritmijamedia.si.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo le osebe starejše od 15 let.

Prevzem nagrad za nagrajence, mlajše od 18 let, bodo morali pisno odobriti njihovi starši oz. zakoniti zastopniki.

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec poslati prijavo preko elektronske pošte ali pošte.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (pošiljanje kuverte) nosijo udeleženci nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani www.zenskisvet.si.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Aritmija Media, d.o.o., Cankarjeva ulica 18, 2235 Sveta Trojica in njihovi ožji družinski člani.

3. Nagrade

10 brezplačnih pregledov vida Očesnem centru Vidim

1 brezplačna operacija vida v Očesnem centru Vidim

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 5. 2. 2015 izžrebal 10 (deset) nagrajencev, med njimi bo po pregled vida strokovno osebje Očesnega centra Vidim izbralo osebo, ki bo poleg brezplačnega pregleda prejela tudi brezplačno operacijo vida.

Organizator nagradne igre bo z elektronskim žrebom na sedežu podjetja ob prisotnosti tričlanske komisije izvedel elektronski žreb. Izid žreba je naključen.

Organizator bo imena in priimke nagrajencev objavil na spletni strani www.zenskisvet.si.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (starosti, osebnih podatkov in naslova) lahko organizator zavrne podelitev nagrade.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni preko elektronske pošte ali telefona, ki so ga navedli ob prijavi.

6. Davki in akontacija dohodnine

Vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi prejemnik nagrade.

Denarne nagrade so v bruto znesku, od katerega organizator nagradnega razpisa obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca skladno z zakonom o dohodnini in zakonom o davčnem postopku. Vrednost nagrade v naravi določi organizator na podlagi primerljive tržne cene.

Glede na to vrednost mora prejemnik nagrade v naravi Aritmiji Media, d.o.o., nakazati akontacijo dohodnine na TRR organizatorja nagradne igre. Nakazilo akontacije dohodnine mora nagrajenec izvesti pred izročitvijo nagrade, sicer se šteje, da se je nagradi odpovedal. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrad, ki jih bodo prejeli. Obveznosti v zvezi z davčnim odtegljajem – akontacije dohodnine po stopnji 25 odstotkov od davčne osnove (bruto vrednost nagrade) – so torej breme prejemnikov posameznih nagrad. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.

Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade, ki je višja od zneska 60 evrov, poravnati znesek akontacije dohodnine (davek od osebnih prejemkov) v skladu s prvim odstavkom 126. člena Zdoh-2. Eden od pogojev za izročitev nagrade je tudi pravočasno plačilo akontacije dohodnine. Nosilec nagrade mora podjetju Aritmiji Media, d.o.o., plačati 25 odstotkov vrednosti nagrade. Obvestilo o nagradi in navodilo, kako plačati akontacijo dohodnine, bo nagrajenec prejel po pošti ali elektronski pošti. S potrdilom o plačani akontaciji dohodnine bo nagrajenec lahko prevzel nagrado. Plačana akontacija dohodnine in vrednost nagrade se vneseta v napoved dohodnine. Če nagrajenec ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), do nagrade ni upravičen.

7. Zasebnost in varovanje podatkov

Vsi sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen svojim podizvajalcem, če bo to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov Aritmija Media, d.o.o., Cankarjeva ulica 18, 2235 Sveta Trojica.

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev, fotografije in posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.

8. Pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Razno

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.zenskisvet.si. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.zenskisvet.si.

Aritmija Media, d.o.o.
Sveta Trojica, 25. november 2014

Komentarji